Home

Financiële begroting

Investeringen (in €)

Invest.

Jaar

Termijn jr

2023

2024

2025

2026

Programma Bestuur

1. Begraafplaatsen

Duynhaeghe

ruimen en herinrichting C, D (ged.)

34.300

2023

30

1.418

1.409

1.399

ruimen en herinrichting D (ged) en F

31.400

2025

30

1.298

Buytenhove

Uitbreiding urnenmuur

35.000

2023

20

2.030

2.016

2.002

Aanleg urnentuin

18.500

2024

20

1.073

1.066

Totale kapitaallasten

3.448

4.498

5.765

Programma Verkeer en vervoer

2. Mitigerende maatregelen GOL

2.300.000

v.a 2023

20

133.400

132.480

131.560

130.640

3. Uitvoering mitigerende maatregel Vijfhoevenlaan

3.000.000

v.a. 2024

40

99.000

98.400

97.800

4. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

10.000.000

v.a. 2025

40

80.000

78.000

5. Verstevigen bermen

250.000 p/j

2023

20

14.500

28.900

43.200

Programma Economie en recreatie

6. Investeringsbudget bewegen en ontmoeten

1.325.000

v.a. 2023

20

13.000

46.000

80.000

7. Klimaat strategie (verminderen hittestress)

50.000

100.000

100.000

8. Renovatie budget openbaar groen

100.000

100.000

100.000

Programma Sport en cultuur

9. Sportaccommodaties investeringen

72.000 p/j

(jaarlijks)

div

4.176

8.323

12.441

16.531

10. Investeringsagenda sport

pm

2022

div

9.701

9.701

9.701

9.701

11. Vervangingsplan sportveldverlichting

399.300

2022 tm 2026

20/40

-6.435

8.216

8.216

11.850

12. Meerkosten sportzaal de Grassen t.o.v. gymzaal IHP

pm

2024

div

85.000

85.000

13. Herinrichting park De Schroef

798.000

v.a. 2023

div

537.000

33.000

33.000

33.000

14. Kunstgrasveld VV Nieuwkuijk

600.000

2024

45.000

45.000

15. Renovatie hockeyvelden MHCD en VMHC

1.000.000

2024

52.000

52.000

16. Geluidsisolerende maatregelen Voorste Venne

375.000

2023

40

12.300

12.300

12.300

17. Buurthuisfunctie/ontmoetingsmogelijkheid in Voorste
Venne

150.000

2023

40

5.000

5.000

5.000

Programma Sociaal Domein

18. Voorbereidingskrediet MFA Oudheusden

60.000

2023

40

1.980

1.968

1.956

19. Ruimtelijke en financiele verkenning MFA Elshout

2023

-

30.000

-

-

-

Programma Duurzaamheid

.

20. Investeringen duurzaamheid/energiebesparing

Verduurzaming vastgoed 'kleine' duurzaamheidsmaatregelen

Restant volume duurzaamheid 2017-2018

99.500

2023

gem 15

7.131

7.098

7.065

7.031

Verduurzaming vastgoed geprioriteerde gebouwen

Beschikbaar gesteld 2019

€ 500.000

2019

gem 15

36.533

36.267

36.000

35.733

Beschikbaar gesteld 2020 e.v. (VJN 2020 tm 2030)

€ 500.000

2020

gem 15

36.800

36.533

36.267

36.000

€ 500.000

2021

gem 15

37.067

36.800

36.533

36.267

€ 500.000

2022

gem 15

37.333

37.067

36.800

36.533

€ 500.000

2023

gem 15

37.333

37.067

36.800

€ 500.000

2024

gem 15

37.333

37.067

€ 500.000

2025

gem 15

37.333

Totaal beschikbaar gesteld

147.733

184.000

220.000

255.733

Minus al ingezet:
KL Die Heygrave, investering € 3.345.212 ex btw

-182.304

-181.059

-179.815

-178.571

Energiebesparing Die Heygrave

71.100

71.100

71.100

71.100

KL Voorbereidingskrediet De Vennen € 106.000 ex btw

-3.498

-3.477

-3.456

-3.434

Benodigde inzet stelpost

-114.702

-113.436

-112.171

-110.905

Nog in te zetten kapitaallasten geprioriteerde gebouwen

33.031

70.564

107.829

144.828

Overhead

21. Aanschaf drie elektrische dienstauto's

€ 120.000

2022

10

12.960

12.864

12.768

12.672

22. Onderzoek centrale huisvesting

2023

150.000

Toelichting:

1. Begraafplaatsen
Om onze begraafplaatsen toekomstbestendig te maken zijn extra maatregelen noodzakelijk. Alleen dan kunnen we op een duurzame manier de ruimtelijke kwaliteit van onze begraafplaatsen en de dienstverlening rondom lijkbezorging borgen. We spelen daarbij in op landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van de lijkbezorging en het beheer van begraafplaatsen. We beschermen daar waar nodig cultuurhistorische waarden op onze begraafplaatsen en we streven ernaar om zo veel mogelijk de kansen te benutten om de biodiversiteit op onze begraafplaatsen te vergroten.
De maatregelen beschrijven we in het beleids- en beheerplan 2023-2030 voor de gemeentelijke begraafplaatsen, dat op dit moment in ontwikkeling is en zo spoedig mogelijk door het college wordt vastgesteld. Vooruitlopend hierop nemen wij de meerjarenbegroting voor de uitvoering van het beleids- en beheerplan 2023-2030 mee in de begroting 2023. Op basis van genoemd plan zijn investeringsbedragen opgenomen voor het ruimen en herinrichten van begraafplaats Duynhaege. Voor de begraafplaats Buytenhove zijn investeringsbedragen opgenomen voor uitbreiding van een urnenmuur en de aanleg van een urnentuin.
Met de vaststelling van de begroting 2023 stelt de raad de middelen beschikbaar en kan het college, na vaststelling van het beleids- en beheerplan, uitvoering geven aan dit punt.

2+3. Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag opgenomen. In 2019 heeft u voor drie maatregelen (Vijfhoevenlaan, Centrum Vlijmen en de Kennedybrug) een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 200.000. In de raadsvergadering van september 2022 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 145.000 voor het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp voor de Vijfhoevenlaan. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de stelpost. De mitigerende maatregelen voor de Kennedybrug en het centrum Vlijmen zijn voorlopig ‘on hold’ gezet om verschillende redenen. Overige mitigerende maatregelen zijn onderdeel van het in 2022 vastgestelde uitvoeringsprogramma GVVP. Het restantkrediet mitigerende maatregelen GOL (2,3 mln. minus het aanvullend voorbereidingskrediet van € 145.000 raad september 2022 2,155 mln.) willen we daarom inzetten voor de uitvoeringsfase van de Vijfhoevenlaan.
De Vijfhoevenlaan wordt de oostelijke toegang tot Vlijmen vanaf de A59 en krijgt daarmee een nieuwe functie, zowel verkeerstechnisch als qua beleving. De weg is in zijn huidige vorm niet geschikt voor deze nieuwe functie, namelijk gebiedsontsluitingsweg met 50 km/u. De weg is uitgevoerd met klinkerverharding. Met een lange rechtstand en gelijkwaardige kruispunten herbergt deze weg potentieel onveilige situaties. Voldoende redenen om de Vijfhoevenlaan opnieuw in te richten. Daarbij is de wens uitgesproken om de Vijfhoevenlaan ook wat meer kwaliteit te geven. Op basis van het schetsontwerp van bureau Kragten is een globale kostenraming gemaakt voor de uitvoeringsfase. Deze is nog globaal omdat het schetsontwerp nog uitgewerkt moet worden in een voorlopig en definitief ontwerp. Ook kunnen het participatietraject en bestuurlijke wensen/randvoorwaarden bij het ontwerp van invloed zijn op de kostenraming. Toch willen we in de begroting 2023 een reservering opnemen omdat de realisatie plaats moet vinden voor gereedkoming van de oostelijke randweg.
Naast het inzetten van het nog beschikbare restantkrediet mitigerende maatregelen is daarnaast een bijdrage vanuit de grondexploitatie van de Grassen voorzien. De inschatting is dat een kwalitatieve invulling van de Vijfhoevenlaan voor het deel van de Vijfhoevenlaan dat ligt tussen de Verdilaan en de Voordijk kan leiden tot een hogere waarde en betere verkoopbaarheid van de woningbouwkavels in De Grassen. Uitgangspunt is dat de meerkosten van een kwalitatieve c.q. parkachtige invulling (tot maximaal de geraamde waarde-toename in De Grassen) voor rekening van de Grassen komt. De precieze hoogte daarvan wordt nog bepaald. Voor de totale ‘upgrading’ van de weg zal echter nog een deel afgedekt moeten worden. Vooralsnog ramen we dit bedrag op € 3 mln.  De uitkomsten van het voorlopig en definitief ontwerp, inclusief bewonersparticipatie, marktontwikkelingen en mogelijke subsidiekansen geven uiteraard pas een definitief beeld van de uiteindelijke uitvoeringskosten. Votering van het uitvoeringskrediet vindt plaats met een afzonderlijk voorstel.  

4. Rentelasten aanvullend krediet uitvoeringsfase Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Er volgt een raadsvoorstel voor een tweede aanvullend uitvoeringskrediet voor de realisatie van het majeure project GOL als de Raad van State definitieve goedkeuring geeft voor het plan. De provincie heeft op basis van een eigen calculatie een inschatting gemaakt dat de extra kosten voor Heusden tussen de € 5 en 10 miljoen bedragen door de verdere vertraging en de ontwikkeling op de grondstoffenmarkt wereldwijd indien eind 2022 kan worden gestart. Uiteindelijk zijn de te maken afspraken met de aannemer en het moment van start uitvoering bepalend wat daadwerkelijk het benodigd aanvullend krediet voor de uitvoeringsfase zal zijn. Net als het eerste aanvullend krediet wordt voorlopig het nog benodigde extra krediet binnen de algemene reserve gereserveerd. Hieruit kan echter alleen het afschrijvingsdeel worden onttrokken. De rentekosten komen ten laste van het begrotingssaldo. Op basis van het voorlopige scenario zoals berekend door de provincie nemen we hiervoor als reservering een stelpost op uitgaande van het scenario van een nog te voteren krediet van € 10 mln. Alternatief is om (een deel van) het aanvullend krediet op te nemen als investeringskrediet en de rente en afschrijvingskosten ten laste van de begrotingsruimte te brengen. Die afweging voor de dekking maken we bij het opstellen van het voorstel.

5. Versteviging bermen
Op veel plekken staat de kwaliteit van de bermen (vooral in het buitengebied) onder druk. De huidige werkwijze voorziet in het periodiek recht schuiven, aanvullen en afroven van de puinverharding / granulaat in de bermen. Dit vergt continu aandacht en leidt ondanks de inspanning niet tot de gewenste situatie. Met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het creëren van een meer toekomst vaste situatie wordt gewerkt aan een beheerplan bermen waarbij wordt ingezet op verschillende vormen van robuuste bermverharding.
De kosten van de verstevigingsmaatregelen en de inhaalslag kunnen niet geheel opgevangen worden binnen de beschikbare middelen. Afgaande op de meest relevante wegen/bermen (15 a 20km) gaat het om een investeringsvolume van ca € 1 miljoen verdeeld over een periode van vier jaar. De volledige investering betekent een kapitaallast van ca € 60.000 per jaar. Circa de helft hiervan kan gevonden worden via herschikking binnen het beschikbare budget voor bermbeheer (afroven). Voor het resterende deel drukken de kapitaallasten vanaf 2024 op de begroting.
Met de vaststelling van de begroting 2023 stelt de raad de middelen beschikbaar en kan het college, na vaststelling van het beheerplan, uitvoering geven aan dit punt.

6. Investeringsbudget bewegen en ontmoeten
Spelen, bewegen en ontmoeten is, mede door de ervaringen van de afgelopen jaren (corona), een onderwerp dat leeft onder onze inwoners. Belangrijkste aandachtspunten bij dit onderwerp zijn de vraag naar meer beweeg- en ontmoetmogelijkheden voor alle leeftijden, veranderende behoeften en het beperkte budget voor renovatie van de huidige speeltuinen. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden is op 27 september een notitie met daarin visie, kaders, spelregels en een overzicht van kansen ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In de visie wordt de overstap van spelen naar bewegen en ontmoeten gemaakt, wordt gefocust op kwalitatief goede, bereikbare, veilige en inclusieve beweeg- en ontmoetlocaties en wordt de locatie centraal gezet in plaats van het toestel. In deze begroting is vooralsnog rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 1.325.000 voor de gefaseerde uitvoering van het inrichten, samenvoegen, uitbreiden of verwijderen van de locaties die binnen de periode 2023-2025 vervangen moeten worden. Het visie document zal verder worden uitgewerkt tot een beheer- en uitvoeringsplan inclusief financiële doorrekening. Op basis daarvan wordt vervolgens een voorstel aan uw raad voorgelegd voor het beschikbaar stellen van het benodigd uitvoeringskrediet. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

7. Klimaatstrategie
De bedoeling was dat er medio 2022 besluitvorming in de raad zou plaatsvinden over de klimaatstrategie. Klimaatstrategie zal, als aanvulling op het waterplan (wateroverlast bij extreme situaties), vooral aandacht vragen voor het thema hittestress. Het verminderen of tegengaan van hittestress hangt in sterke mate samen met de groene inrichting van de openbare ruimte. Op basis van de klimaatstrategie zal hier extra aandacht en inspanningen naar toe moeten gaan. Dit betekent ook dat er een werkbudget nodig is om gewenste aanpassingen mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van gemeentelijke maatregelen in de openbare ruimte of via de inzet van een stimuleringsregeling.
De klimaatstrategie wordt de komende periode afgerond en in besluitvorming gebracht. De financiële paragraaf is nog niet beschikbaar, derhalve is in de begroting een indicatief bedrag opgenomen, met daarbij de inschatting dat er niet vanaf 2023 op volle kracht inzet geleverd kan worden.
Met de vaststelling van de klimaatstrategie in de raad, komen ook de middelen beschikbaar.

8. Renovatie openbaar groen (Groenstructuurplan)
De budgettaire vertaling van het vigerende groenstructuurplan gaat uit van een beheerstrategie dat de langjarige onderhouds- en renovatiekosten passend worden gemaakt door het aantal bomen te verminderen. Deze beheerstrategie is ondertussen verlaten. Bomen worden slechts gekapt als ze ziek en/of onveilig zijn (of overmatige overlast veroorzaken). Voor het vervangen van bomen is vanaf 2022 € 50.000 extra in de begroting opgenomen.
De onderhouds- en renovatieopgave wordt, mede op basis van de in het IBOR-plan vastgestelde onderhoudsniveaus, opnieuw doorgerekend en verwerkt in het nieuwe Groenstructuurplan dat nog wordt aangeboden voor besluitvorming. Met name de langjarige renovatieopgave zal hierbij een aandachtspunt worden.
Afgaande op de nu beschikbare informatie (i.c. de doorrekening van het vorige Groenstructuurplan en de budgetuitbreiding in de voorgaande periode) lijkt het aannemelijk dat voor met name renovatie van groen op termijn structureel meer geld nodig is.
Bijkomend punt is de gestage uitbreiding van het areaal. Het precieze bedrag is nu nog niet bekend en derhalve is indicatief in de begroting 2023 vanaf 2024 een bedrag geraamd van € 100.000. Met de vaststelling van het Groenstructuurplan wordt dit budget beschikbaar gesteld.

9. Sportaccommodaties investeringen
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteit-verbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten worden geactiveerd. Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in hekwerken, ledverlichting, velden of accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen; uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Het investeringsvolume per jaar is in 2017 gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanwending van het krediet in 2023 en vindt votering plaats met de vaststelling van de begroting 2023.

10. Investeringsagenda sport
De stelpost investeringsagenda sport is aangewend voor de vervanging van de hockeyvelden in Drunen en Vlijmen, de aanpassing van de tariefstelling tussen hockey en voetbal, het door middel van een subsidie opheffen van de OZB verschillen tussen geprivatiseerde eigendommen van sportverenigingen en eigendommen die in het bezit zijn van de gemeente en de nieuwbouw van SC Elshout. Doordat het college daarna de ‘Eerste wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021’ heeft vastgesteld, met als doel ervoor te zorgen dat alleen geprivatiseerde basissportvoorzieningen en niet ook de sportkantines in aanmerking komen voor compensatie van het eigenaarsdeel van de OZB, is er een voordeel ontstaan dat weer is toegevoegd aan de stelpost investeringsagenda sport. Daardoor is er nu een bedrag van € 9.701 beschikbaar. In het raadsvoorstel vervangen sportveldverlichting van 27 september 2022 is voorgesteld dit bedrag ter dekking in te zetten voor dit doel.

11. Vervangingsplan sportveldverlichting
Afgelopen jaren zijn een aantal sportparken voorzien van (gedeeltelijke) ledverlichting voor de
buitensportvelden. Voor de realisatie hiervan zijn per vereniging en per accommodatie verschillende
afspraken gemaakt. Uit gesprekken met sportvereniging blijkt dat zij behoefte hebben aan
duidelijkheid over de toekomst van de sportveldverlichting. Er is een vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026 opgesteld om duidelijkheid te geven over de toekomst van de sportveldverlichting. In het vervangingsplan staat een fasering om over te stappen naar ledverlichting bij buitensportaccommodaties die worden gehuurd van de gemeente. Hiermee wordt ook bijgedragen aan duurzaamheidsambities van zowel de gemeente als sportverenigingen. Voor de uitvoering van het vervangingsplan is een krediet nodig van € 514.000 inclusief btw. De hierboven opgenomen lasten zijn de nog niet afgedekte kapitaallasten na inzet van de stelpost investeringsagenda sport. Een voorstel voor aanwending van het krediet is op 27 september aan de raad voorgelegd.

12. Meerkosten sportzaal De Grassen
Er is onvoldoende binnensportcapaciteit in onze gemeente. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken of de bouw van een sportzaal in plaats van een gymzaal bij de vervangende nieuwbouw van basisschool de Bussel in De Grassen mogelijk is. In september 2021 hebben wij u in een raadsvoorstel diverse varianten voorgelegd en voorgesteld te kiezen voor de bouw van een sportzaal van 24x28x7 meter bij de nieuwe basisschool de Bussel in de wijk De Grassen. De structurele meerkosten hiervoor bedragen € 85.000. Deze meerkosten zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2021 en zijn met ingang van de jaarschijf 2025 opgenomen in de meerjarenraming in de voorliggende begroting. Een voorstel voor het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet wordt te zijner tijd aan u voorgelegd.

13. Herinrichting park De Schroef
Op 17 september 2019 heeft het college besloten het burgerinitiatief voor recreatie- en sportpark De Schroef te ondersteunen door bureau Kragten opdracht te geven voor de analyse- en verkenningsfase en daarnaast de ambtelijke organisatie opdracht te geven om dit initiatief gedurende deze fasen te ondersteunen. Kragten heeft haar opdracht afgerond. Het burgerinitiatief heeft in 2021 een stichting opgericht en in samenwerking met de gemeente een beeldplan voor het park op laten stellen. Dit plan geeft een beeld en richting van de toekomstplannen voor het park, waarbij er ruimte is voor een verdere gefaseerde uitwerking van het ontwerp. Op 17 februari 2022 presenteerde de Stichting in een thema avond hun concept en plannen aan de gemeenteraad. Op 28 februari 2022 heeft de stichting het projectplan aan het college gestuurd. De initiatiefnemers gaan fondsen werven om het plan te financieren. Daarnaast vragen zij een financiële bijdrage van de gemeente, zowel op het gebied van ambtelijke capaciteit als financieel gezien. Voor de uitvoering van de plannen is een krediet nodig van € 1.335.000. Een deel daarvan (€ 537.000) betreft éénmalige kosten/kosten voor groot onderhoud en kan niet worden geactiveerd; het overige deel (€ 798.000) wordt geactiveerd. De uitvoering zal fasegewijs en gebiedsgericht plaatsvinden. Per uitvoeringsfase van een deelgebied volgt een separaat raadsvoorstel met een kredietvotering.

14. Kunstgrasveld VV Nieuwkuijk
In het coalitieprogramma is opgenomen om de mogelijkheid te onderzoeken voor een kunstgrasveld voor VV Nieuwkuijk. De kosten zijn afhankelijk van de uiteindelijk nog te maken keuzes. De kosten voor de aanleg van een hybride veld bedragen circa € 600.000, maar dit is een globale raming. Een deel van de kapitaallasten wordt doorberekend in de huur die de vereniging betaald. Het betreft een voorlopige reservering. Pas na de verdere uitwerking en een concreet plan, kan een gerichte kostenraming worden opgesteld. Votering van het krediet vindt plaats door middel van een afzonderlijk raadsvoorstel.

15. Renovatie hockeyvelden MHCD en VMHC
Op 12 mei 2020 besloot u de hockeyvelden van VMHC en MHCD die nog niet in eigendom van de gemeente waren, over te nemen. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de vervangingskosten. Zoals aangegeven in het voorstel dienen twee van de drie velden die de gemeente heeft overgenomen nu vervangen te worden. Het gaat om veld 2 van VMHC en veld 3 van MHCD. Het uitgangspunt is dat beide velden worden vervangen in 2024 en het werk in één keer wordt aanbesteed. Daarbij is het uitgangspunt een zand ingestrooid kunstgrasveld met ledverlichting (nu nog traditionele sportveldverlichting). Zowel de onderlagen als de toplagen van de hockeyvelden worden vervangen. Op basis van een directieraming bedragen de totale investeringskosten circa € 1.000.000. Een voorstel voor het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet wordt te zijner tijd aan u voorgelegd.

16. Geluidsisolerende maatregelen Vennezaal (De Voorste Venne)
Bij de renovatie van De voorste Venne enkele jaren geleden is de Utopiazaal speciaal ontwikkeld om o.a. popconcerten voor jongeren te kunnen organiseren zonder dat dit tot geluidsoverlast naar de omgeving zou leiden. Hiervoor zijn destijds speciale geluidsisolerende maatregelen uitgevoerd. Nu de Utopiazaal wordt herbestemd ten behoeve van de bibliotheek Drunen vervalt de mogelijkheid voor het organiseren van popconcerten omdat in de Vennezaal een dergelijke activiteit alleen incidenteel met een ontheffing kan plaatsvinden. In het raadsvoorstel betreffende het uitvoeringskrediet voor de verbouwing van De Voorste Venne voor de Bibliotheek is hier nadrukkelijk op gewezen.
Bij de behandeling van het raadsvoorstel is vanuit de raad aangedrongen te onderzoeken of het toch niet mogelijk is meer activiteiten specifiek voor jongeren mogelijk te maken. Door de portefeuillehouder is toegezegd een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren en hierbij bij raad op terug te komen.
Om voor jongeren meer activiteiten te kunnen programmeren is het noodzakelijk om de geluidsisolatie van de Vennezaal op hetzelfde niveau te brengen als de Utopiazaal. Hierdoor kunnen zonder ernstige overlast naar de omgeving in de Vennezaal popconcerten worden georganiseerd. Hiervoor is een investeringsbedrag geraamd van € 375.000. We gaan er vanuit dat een groot deel van de kapitaallasten doorberekend kan worden in de huur omdat de exploitatiemogelijkheden verbeteren. Met de vaststelling van de begroting 2023 stelt de raad de middelen beschikbaar en kan het college verder uitvoering geven aan dit punt.

17. Ontmoetingsfunctie in De Voorste Venne
Bij de behandeling  van het raadsvoorstel betreffende het uitvoeringskrediet voor de verbouwing van De Voorste Venne ten behoeve van de bibliotheek is ook aandacht gevraagd voor ontmoetingsmogelijkheden in De Voorste Venne. Dit naar aanleiding van verzoeken vanuit de Hunenhof en aangesloten ouderenverenigingen en de KBO.
Op basis van de eerste gesprekken die met de diverse ouderenverenigingen, Hunenhof en KBO zijn gevoerd lijkt het mogelijk om zonder grote bouwkundige ingrepen de functionaliteit van verschillende ruimten binnen de Voorste Venne zodanig aan te passen dat deze meer voldoen aan de behoeften van de betrokken partijen. De te treffen maatregelen hebben voornamelijk betrekking op de (her)inrichting van diverse ruimten. Hiervoor is een investeringsbedrag opgenomen van € 150.000. Afhankelijk van de verdere uitwerking zal blijken of de kosten geactiveerd kunnen worden. Met de vaststelling van de begroting 2023 stelt de raad de middelen beschikbaar en kan het college verder uitvoering geven aan dit punt.

18. Voorbereidingskrediet MFA Oudheusden
Er is een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd voor de doorontwikkeling van de Kasteellaan Oudheusden en er is een aantal scenario’s verder uitgewerkt. Naar verwachting neemt het college in de loop van 2022 een besluit over het voorkeursscenario. Vervolgens kan dit voorkeursscenario verder worden uitgewerkt, waarbij ook de wijze van samenwerking tussen partijen nader wordt vormgegeven. Doel is om met alle bij de herontwikkeling betrokken organisaties een intentieovereenkomst te sluiten waarin de bereidheid tot samenwerking is vastgelegd. Een eerste raming van de voorbereidingskosten bedraagt € 60.000. Een voorstel voor het beschikbaar stellen van het benodigde krediet wordt aan u voorgelegd.

19. Ruimtelijke en financiële verkenning MFA Elshout
Zoals in het coalitieprogramma is opgenomen gaan we de mogelijkheden onderzoeken van een multifunctionele accommodatie in Elshout. Bijvoorbeeld ruimte waar onderwijs, kinderopvang, buurthuis, bibliotheekfunctie en de gezondheidszorg gezamenlijk hun diensten voor de inwoners aanbieden. In lijn met de eerdere verkenningen die zijn uitgevoerd naar de herinrichting van sport- en recreatiepark de Schroef, sportpark de hoge heide en herontwikkeling van de Kasteellaan in Oudheusden is voor deze fase een bedrag van € 30.000 opgenomen in de exploitatie. Aanwending vindt plaats na een raadsbesluit.

20. Investeringen duurzaamheid/ energiebesparing
De afgelopen jaren is een start gemaakt met de ambitie om te komen tot een verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en het realiseren van een energiebesparing van 15%. In 2017 en 2018 zijn voor het eerst kredieten van € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze zijn/worden ingezet voor ‘kleinere’ duurzaamheidsmaatregelen die gelijktijdig met groot/klein onderhoud uitgevoerd kunnen worden. Hiervan resteert nog een bedrag en dit kan door het college worden ingezet in voorkomende gevallen.
Vanaf 2019 is het jaarlijkse investeringsvolume doorgetrokken met als streven om in 2030 aan de doelstellingen voor verlaagde CO2 uitstoot te kunnen voldoen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden allereerst inzichtelijk gemaakt. Dit is hetgeen in de verschillende jaren in totaliteit beschikbaar is gesteld. De jaarschijf 2025 is toegevoegd. Om de doelstellingen te realiseren is een plan van aanpak opgesteld en een prioriteitenlijst bepaald van de te verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Te beginnen met de sporthal en het zwembad Die Heygrave. Hiervoor heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 182.304) minus beoogde energiebesparing (€ 71.100) worden op de totaal beschikbaar gestelde bedragen in mindering gebracht. Hetzelfde geldt voor de kapitaallasten voortvloeiend uit het voorbereidingskrediet voor de verduurzaming van sportzaal de Vennen (€ 1.908). Dit is verwerkt in bovenstaande restantomvang van de stelpost. De nog beschikbare investeringsruimte zullen we in de toekomst nodig hebben om ook de overige geprioriteerde gemeentelijke panden te verduurzamen.
Votering van de kredieten voor nieuwe verduurzamingsmaatregelen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen.

21. Aanschaf elektrische dienstauto’s
Bij de initiële uitvraag voor elektrische dienstvoertuigen voor toezicht en handhaving is uitgegaan van een bezetting van 4 fte (2 toezichthouders bouw en 2 BOA’s). Hieruit is het verzoek voor 3 elektrische voertuigen voort gekomen. Inmiddels zijn we een lange periode verder en is deze groep medewerkers gestegen naar 8 fte (2 toezichthouders bouw, 4 BOA’s, 1 toezichthouder kamergewijze verhuur, 1 toezichthouder basis registratie personen). Zodoende zijn er aanvullend 3 elektrische dienstauto’s nodig. De investering bedraagt € 120.000 en betekent een kapitaallast van circa € 13.000 per jaar.

22. Onderzoek centrale huisvesting
Sinds corona is er iets gewijzigd in de manier van werken. Personeel werkt vaker thuis of op andere locaties. Daarom willen we naar één kantoor. We houden hierbij ook rekening met de wensen voor veranderingen aan de raadzaal. Om dit proces verder uit te werken is een onderzoeksbudget opgenomen in 2023 om de verschillende scenario’s met de daaraan verbonden randvoorwaarden en consequenties in beeld te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47