Paragrafen

Lokale heffingen

De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de belastingen en op de heffingen in het jaar 2023.

Ingevolge deze bepaling dient de paragraaf ten minste te bevatten:

  • de geraamde inkomsten;
  • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
  • een aanduiding van de lokale lastendruk;
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en daardoor een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale lasten is daarom van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Hierna zal achtereenvolgens worden ingegaan op het wettelijk kader, de ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen, het tarievenbeleid, de opbrengsten, de kostendekkendheid en de kwijtschelding.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47