Home

Overig

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.

De algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Lokale heffingen

640

9.807

9.167

Algemene uitkering gemeentefonds

0

75.767

75.767

Dividend

1

100

99

Saldo van de financieringsfunctie

1.375

1.660

285

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

1.201

1.201

Totaal

2.015

88.535

86.248

 

Lokale heffingen

Onder lokale heffingen zijn de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband houden met de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en invordering en ICT (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. De opbrengsten betreffen de onroerende zaakbelasting (€ 9.547.000 exclusief het deel niet-woningen GOL) en de hondenbelasting (€ 260.000).

Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de heffingen die niet leiden tot algemene dekkingsmiddelen.

Algemene uitkering

Betreft de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de uitgangspunten van de meicirculaire 2022.

Dividend

Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Saldo van de financieringsfunctie

De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaat. Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen betreft het geraamde BCF resultaat (BTW Compensatie Fonds).

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47