Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten doen voor bepaalde beleidsterreinen een beroep op andere partijen bij de uitvoering van haar taken veelal in samenwerking met andere gemeenten. Een deel hiervan komt terecht bij verbonden partijen. De diversiteit in verbonden partijen neemt toe, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Om die reden is de regelgeving omtrent verbonden partijen in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In lijn met dit besluit is in de programma’s opgenomen op welke wijze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
In deze paragraaf wordt de algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen toegelicht en zijn alle verbonden partijen opgesomd. De verbonden partijen worden uitgesplitst naar het type organisatie en daarnaast wordt toegelicht welk openbaar doel dit dient, op welke wijze de gemeente een (financieel en/of bestuurlijk) belang heeft en wat de omvang van het belang is aan het begin en de verwachte omvang van het belang aan het eind van het begrotingsjaar. Daarnaast worden de belangrijkste financiële gegevens van de verbonden partij benoemd (eigen vermogen, vreemd vermogen en verwachte resultaat) en de eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. Indien van toepassing zijn deze tevens opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
In het BBV is opgenomen dat de verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen aan het begin en einde van het begrotingsjaar moet worden opgenomen. Bij enkele verbonden partijen is dit niet mogelijk omdat géén geprognosticeerde balans is opgenomen in de opgestelde begrotingen. Wel is bij de gemeenschappelijke regelingen overal het eigen vermogen vermeld, en dus opgenomen in deze paragraaf.

Voor de uitsplitsing naar verschillende typen verbonden partijen wordt onderscheid gemaakt in:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen en
  • overige verbonden partijen.

Voor de gemeente Heusden is enkel sprake van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Wij kennen geen andere typen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47