Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling. Het gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende andere beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is ondersteunend aan de realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Bij de paragraaf grondbeleid in de begroting wordt ingegaan op het te voeren beleid. Het beleid is in 2021 geactualiseerd met de Nota Grondbeleid 2021-2025: ‘Samen Meer Mogelijk Maken’.
Het financieel belang van het grondbeleid blijft groot. Het grondbeleid brengt relatief grotere financiële risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening 2021 is in deze paragraaf op hoofdlijnen verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Bij de jaarrekening 2021 zijn alle grondexploitaties herzien en in de ‘Toelichting Grondexploitaties 2021’ is uitgebreid gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Dit document geeft een toelichting op totaalniveau van de grondexploitaties en een toelichting voor de individuele projecten. De ontwikkelingen in de afgelopen periode geven nog geen aanleiding voor een tussentijdse herziening van de grondexploitaties. De volgende actualisatie is begin 2023 bij het opstellen van de jaarrekening 2022.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47