Home

Bijlage

overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Begroting 2023

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

3.005

0

-3.005

0.2

Burgerzaken

1.654

419

-1.235

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.250

888

-362

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

222

170

-52

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.020

0

-3.020

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.561

10

-1.551

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

0

66

66

2.1

Verkeer en vervoer

7.317

299

-7.018

2.2

Parkeren

85

19

-67

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

27

42

15

3.1

Economische ontwikkeling

204

0

-204

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.373

6.879

1.506

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

125

30

-96

3.4

Economische promotie

620

354

-265

5.5

Cultureel erfgoed

143

0

-143

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

5.241

41

-5.200

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.294

26

-1.268

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.189

914

-1.275

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

475

0

-475

5.2

Sportaccommodaties

5.119

1.656

-3.464

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.842

161

-1.681

5.4

Kunst

362

38

-323

5.6

Media

1.160

219

-941

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.829

284

-3.545

6.2

Wijkteams

1.934

0

-1.934

6.3

Inkomensregelingen

9.552

8.053

-1.499

6.4

Begeleide participatie

4.470

0

-4.470

6.5

Arbeidsparticipatie

3.285

0

-3.285

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.934

0

-1.934

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

9.073

222

-8.851

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.563

0

-9.563

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

616

0

-616

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

1.131

0

-1.131

7.1

Volksgezondheid

1.960

11

-1.950

Duurzaamheid, milieu en afval

7.2

Riolering

4.546

4.957

411

7.3

Afval

4.078

4.440

362

7.4

Milieubeheer

1.612

102

-1.510

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

1.443

296

-1.147

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

21.415

21.995

580

8.3

Wonen en bouwen

1.607

1.040

-567

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

1.466

1.761

294

0.61

OZB woningen

406

6.937

6.531

0.62

OZB niet-woningen

72

2.739

2.668

0.64

Belastingen overig

197

312

114

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

75.767

75.767

0.8

Overige baten en lasten

690

1.177

487

Overhead

0.4

Overhead

12.806

848

-11.958

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

800

0

-800

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

5.436

3.101

-2.335

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

146.208

146.272

64

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47