Paragrafen

Financiering

Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. Deze regelgeving is door de gemeente Heusden vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Heusden en het Treasurystatuut 2010.

De voornaamste doelstellingen van de treasuryfunctie zijn het beperken van financiële risico’s en het verbeteren van het renteresultaat. In de financieringsparagraaf is aangegeven op welke wijze de gemeente Heusden hier invulling aan geeft.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47