Home

Financiële begroting

Ontwikkeling EMU-saldo

Berekening EMU-Saldo
(bedragen * € 1.000)

T-1
2022

T
2023

T+1
2024

T+2
2025

T+3
2026

Omschrijving

Gew. Begroting 2022

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.703

64

1.395

5.332

-450

Mutatie (im)materiële vaste activa

9.358

26.089

18.048

13.325

-669

Mutatie voorzieningen

1.230

-1.688

-483

-423

-346

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-2.947

-21.553

-16.379

-5.262

-4.702

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-1.478

-6.160

-758

-3.153

4.575

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47