Home

Overig

Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een apart overzicht op te nemen van de overhead. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. personeel en organisatie, financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend aan de directe taakvelden/programma’s. De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld Overhead. Hierna wordt inzicht gegeven in het totaal van de overhead opgenomen in de begroting 2023.

Specificatie van de overhead

De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

 

Rekening 2021

Begroting inclusief wijzigingen 2022

Begroting2023

Huisvesting

755

743

1.158

Informatievoorziening en automatisering

1.512

1.844

1.729

Personeel

6.499

6.554

7.517

P&O/HRM

660

895

1.021

Facilitaire zaken

415

492

879

Juridische zaken

85

91

91

Overige

269

304

318

Subtotaal

10.195

10.923

12.713

Toerekening grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten

-/- 651

-/- 731

-/- 755

Totaal

9.544

10.192

11.958

Huisvesting

Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit betreft dus voornamelijk het gemeentehuis in Vlijmen, het gemeentehuis in Drunen en een deel van de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten bevatten onder andere energiekosten, onderhoud en schoonmaak. Daarnaast is een deel van de kosten van de buitendienst verantwoord onder huisvesting aangezien dit betrekking heeft op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in gebruik voor de eigen organisatie.

Informatievoorziening en automatisering

Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover niet toe te rekenen aan het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar mogelijk toegerekend aan het primaire proces. Het restant is verantwoord onder de overhead. Dit geldt ook wanneer een contract betrekking heeft op meerdere applicaties ten behoeve van het primaire proces.

Personeel

Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. De verdeling wordt gemaakt op basis van de urenramingen. Hierbij worden de uren besteed aan onder andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en bestuursondersteuning onder de overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV zijn hierbij ook de volledige loonkosten van directie en management opgenomen.

P&O/HRM

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, arbo beleid en het voeren van de salarisadministratie.

Facilitaire zaken

Betreft de kosten voor verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten.

Juridische zaken

Betreft de externe kosten gerelateerd aan juridische zaken waaronder juridische advieskosten, kosten met betrekking tot BIBOB, bezwarencommissie en leges en griffie kosten.

Toerekening grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten

Er is een uitzondering gemaakt voor grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten. De overhead mag wel nog worden toegerekend aan deze activiteiten door dit als negatieve last in de overhead mee te nemen. Het saldo dat gepresenteerd wordt onder de overhead is daarom een netto bedrag.
De toerekening heeft plaatsgevonden op basis van het aantal uren dat geraamd is ten laste van de grondexploitaties en kredieten. Voor deze uren is een opslag voor de overhead berekend en verwerkt in de begroting. De opslag is berekend door de totale (bruto)overhead te delen door het aantal uren dat geraamd wordt ten laste van het primaire proces, inclusief kredieten.

Toelichting begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 na wijziging

Voornaamste verschillen (negatief bedrag is een nadeel)

Huisvesting

Door stijgende tarieven (prijsniveau juli 2022) vallen de energiekosten voor de gemeentehuizen en de werf in 2023 hoger uit.

-252.000

Voor onderzoek naar centrale huisvesting is in 2023 een onderzoeksbudget opgenomen in de exploitatie van € 150.000.

-150.000

Informatievoorziening en automatisering

In 2023 is een lager budget opgenomen voor Saas software. Hoogte van het budget kan per jaar verschillen afhankelijk van de vervangingsbehoefte. Het betreft software in de vorm van een abonnement, waarbij wordt ingelogd bij de leverancier. De gemeente krijgt de software echter niet in ‘bezit’. Om die reden mag deze software en de implementatiekosten daarvan niet worden geactiveerd (conform commissie BBV, notitie MVA, januari 2020).

130.000

In 2022 is een eenmalig budget opgenomen voor digitalisering van bouwdossiers bij het streekarchief. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve.

124.000

Het budget voor ICT contracten valt in 2023 hoger uit. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door indexering van bestaande contracten en anderzijds door de aanschaf van de applicaties VIND en Topdesk.

-74.000

Hogere kapitaallasten in 2023 vanwege de vervangingsinvesteringen die gepland staan voor 2022 welke in 2023 en verder voor kapitaallasten zorgen.

-60.000

Personeel

Door het jaar heen worden er vanuit het centrale flexbudget diverse inhuurbudgetten beschikbaar gesteld. De inhuurbudgetten worden geraamd op het taakveld waarvoor inhuur wordt gepleegd. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats tussen overhead en diverse taakvelden.

-514.000

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is een jaarlijks budget van € 200.000 opgenomen voor flexibiliteit in het werven van personeel.

-200.000

Voor de jaren 2023 en 2024 is het centrale flexbudget verhoogd met € 200.000 per jaar voor extra inhuur.

-200.000

Voor 2023 en verder is er extra formatie (0,78 fte) opgenomen voor de financiële administratie. Deze lasten komen terecht op overhead.

-49.000

P&O/HRM

De raming van overwerkvergoedingen is opgenomen in het centrale flexbudget. Aan het begin van het jaar wordt gekeken hoeveel de totale overwerkvergoeding was van het jaar daarvoor. Dit bedrag wordt dan uit het centrale flexbudget gehaald en op een apart budget onder ‘P&O/HRM’ geraamd.

50.000

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is het wervingsbudget verhoogd met een jaarlijks bedrag van € 135.000.

-135.000

De aanschaf van elektrische dienstauto’s zorgt voor hogere lasten in 2023 (kapitaallasten, onderhoud en verzekering)

-41.000

Facilitaire zaken

Voor de jaren 2023 en 2024 is er een jaarlijks budget opgenomen van € 350.000 voor het wegwerken van archiefachterstanden.

-350.000

Toerekening grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten

De doorbelasting van de overhead naar de grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten is in 2023 hoger. Dit zorgt voor een voordeel in de exploitatie.

          24.000

Diverse kleine verschillen

-69.000

Saldo nadelig verschil

-1.766.000

 

Dekking van de overhead

In de begroting is alleen overhead toegerekend aan de grondexploitaties en kredieten. De overhead zal verder vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt moeten worden. Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven gerekend mogen worden zoals afval en riolering. Aangezien in de programma’s alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het niet mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze activiteiten extracomptabel worden toegerekend.
Aangezien de toerekening aan de tarieven extracomptabel gebeurd, is deze niet af te leiden uit de begroting. In de paragraaf lokale heffingen is daarom toegelicht welk aandeel van de overhead wordt toegerekend aan deze activiteiten. De hoofdregel voor toerekening is dat deze plaats vindt op basis van het aandeel van de betreffende lasten in de totale lasten.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47