Paragrafen

Bedrijfsvoering

Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.
In 2023 zetten we de doorontwikkeling van de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School door. Bijvoorbeeld door in de Heusdense School onze MogelijkMakers een relevant aanbod te blijven bieden. We blijven bij de doorontwikkeling gebruik maken van de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met digitale werkvormen. We steken veel energie in onze eigen medewerkers, omdat wij geloven dat houding en gedrag van al onze MogelijkMakers het verschil maken.
Extern krijgt Dromen. Doen. Heusden. natuurlijk ook veel aandacht. Niet als marketing van de gemeente, maar om voorbeelden van Doeners met een Droom en andere mooie voorbeelden van initiatieven van inwoners en ondernemers ook in 2023 in het zonnetje blijven zetten. Onze kernwaarde dialoog en samenwerking brengen we extern net zo in praktijk als intern. Bekende voorbeelden hiervan zijn Buurt Bestuurt, de jeugdburgemeesters en de in 2020 gestarte jeugdambassadeurs, accountmanagers op diverse werkgebieden, de initiatieventafel en het wekelijkse omgevingsbeeld gebaseerd op online en sociale media. Ook hier maken we in 2023 dankbaar gebruik van ervaringen uit de coronacrisis. Als het gaat om overheidsparticipatie (schaalverdieping) hebben we meer (digitale) ontmoetings- en participatiemogelijkheden waar we ervaring mee hebben opgedaan. Door deze te combineren met traditionelere vormen als inspraakbijeenkomsten, kunnen we meer mensen betrekken bij besluit- en beleidsvorming. In 2022 zijn we gestart met wijkgericht communiceren, in 2023 bouwen we dit verder uit.
.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47